Meteoca

Home > Meteoca

Meteoca

Meteoca je aplikacija koja je razvijena za potrebe prikupljanja, obrade i prikazivanja podataka dobijenih sa udaljenih meteoroloških stanica. Aplikacija je nastala kao konkretna realizacija jednog šireg koncepta, pod radnim nazivom IoTCA. O kome će više reči biti na posebnoj WEB stranici.

Aplikaciji se može pristupiti preko linka Meteoca. U okviru aplikacije se prikazuju rezultati merenja dobijeni sa udaljenih automatskih meteroroloških stanica (AMS). U sadašnjoj realizaciji omogućen je prikaz podataka dobijenih sa šest meteoroloških stanica. Imena stanica (Misko, Rasin1, CSLab, KV1, BGD1 i Rasin2) ukazuju na lokacije stanica. U konkretnom slučaju aktivne su tri stanice – Misko, Rasin i CSLab.

U opštem slučaju mogu da se prikazuju podaci o:

 • Atmosferskom pritisku
 • Temperaturi
 • Vlažnosti
 • Nivou osvetljaja
 • Brzini vetra
 • Padavinama

Na početnoj stranici aplikacije Meteoca postoje polja za prikaz, odnosno izbor načina prikazivanja dobijenih podataka. Prva tabela Poslednji podaci sadrži skup podataka koji su poslednji dospeli sa AMS. Na ostalom delu ove stranice nalaze se elementi kojima se bira režim prikaza prikupljenih podataka, odnosno način njihovog prikazivanja. Moguće opcije su:

 • Izbor vremenskog intervala za prikaz Min/Max/Avr podataka;
 • AMS Data – prikaz svih podataka sa izabrane AMS u zadatom vremenskom intervalu;
 • AMS grafikoni – Izbor AMS i odgovarajućeg parametra koji će se grafički prikazati. Opcija KOMP omogućava da se na istom grafiku prikažu pojedinačni parametri sa svih AMS;
 • AMS Izveštaji – Izborom odgovarajuće opcije dobijaju se izveštaji o apsolutnim, maksimalnim, minimalnim i srednjim vrednostima po parametrima i AMS;
 • AMS Ekstremi – Izborom AMS dobijaju se ekstremne vrednosti izmerene tokom praćenja meteoroloških parametara.