LogDog-Planer

Home > LogDog-Planer

LogDog-Planer

LogDog – Planer је Интернет WEB портал, где на једном месту више корисника могу организовати свој план наредних активности. Oва апликација такође омогућава увид у историју протеклих догађаја. При овоме, могуће су разне претраге података и креирање више врста извештаја.

LogDog – Planer може да се користи као лични подсетник или организатор у мањим радним групама. Такође, сличну функцију може да обезбеди и у великим предузећима која су просторно разуђена. Портал је организован као интерактивна WEB апликација која се у раду ослања на вишекорисничку базу података и WEB сервер. Флексибилност програмске архитектуре, омогућава лака прилагођавања специфичним потребама корисника. Апликација може да се користи на јавном Интернету или у локалној мрежи (Интранет), зависно где се налази сервер.

Детаљније о LogDog Planeru може да се види у тексту LogDog Planer Version 1.