IoT

Home > IoT

IoT

Развој уређаја и система са карактеристикама IoT (Internet of Thing) уређаја постао је доминантан приступ у савременој техници и технологији. О овој врсти уређаја данас се нашироко прича и пише. Са једне стране имамо опредељење да се уређаји, у најширем смислу опремају компонентама помоћу којих могу да се повезују на глобалну рачунарску мрежу – Интернет. Са друге стране исти ти рачунари добијају рачунарску подршку која обезбеђује праћење њиховог рада и по могућству и управљање. Интеграцијом у систем Интернета уређаји постају чворови глобалне рачунарске мреже. Било непосредно, било посредством локалне рачунарске мреже у коју су укључени.

Захваљујући технолошком напретку, а посебно развоју у области електронике, рачунарства и телекомуникација доступне су компоненте помоћу којих се постојећи уређаји могу претворити у IoT уређаје. На тржишту постоје читаве фамилије рачунарских модула помоћу којих је могуће уз додавање сензора, актуатора и комуникационих модула реализовати IoT уређаје.

Најпознатије фамилије рачунарских уређаја на бази којих се могу реализовати IoT уређаји су: Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone Black, Teensy, Particle Photon и др. За дате модуле развијени су одговарајући сензори и актуатори, ако и програмске библиотеке које омогућавају лакши развој корисничког софтвера. Имајући у виду ширину примене IoT уређаја развијен је читав низ програмских окружења за развој firmware ових уређаја. Најпознатији такви програми су: Wiring, Processing, Arduino IDE, Lua IDE, Raspbian IoT, и др. Поред ових развојних окружења постоји читав низ других развојних окружења која омогућавају развој софтвера који поред firmware укључује и развој елемената WEB апликација. Таква развојна окружења су: Zetta, OpenRemote, Node – RED, OpenSCADA, и др.

С обзиром на потребу за рачунарском и комуникационом подршком на тржишту се могу наћи и модули који интегришу обе функције. Поред Raspberry Pi фамилије и њима сличних модула, који de facto представљају комплетне рачунаре могуће је користити и компоненте које поред микроконтролера у себи садрже и комуникационе модуле који обезбеђују и бежичну комуникацију са окружењем на бази ZigBee, Bluetooth или WiFi протокола. Најпознатији такви уређаји су модули базирани на ESP8266 или ESP32 колима.