Аrduino

Home > Аrduino

Аrduino

Arduino је рачунарска платформа отвореног типа. Базирана је на програмабилним развојним модулима, који се могу користити за реализацију, како једноставних тако и сложених пројеката. Arduino фамилија се састоји из различитих развојних модула од којих се најчешће користи Arduino UNO. Централни елемент свих Arduino модула је микроконтролер, чијим се програмирањем контролише понашање целог модула. Повезивање микроконтролера са окружењем се реализује преко GPIO (General Purpose Input Output) контаката. Начелно, поједини контакти на прикључним конекторима имају предефинисане функције, што олакшава програмирање жељених функција. Због своје флексибилности Arduino фамилија развојних модула постала је веома популарна широм света. Захваљујући томе поред оригиналних модула корисницима су доступне и функционално компатибилне копије.

arduino

На слици је приказан изглед модула Arduino UNO R3 уз индикацију појединих компонената. 

Функције елемената Arduino UNO

 1. Reset Button – Притиском на овај тастер извршиће се рестартовање програма учитаног у програмску меморију микроконтролера на модулу;
 2. AREF – Указује на контакт на који се доводи Analog reference, који се користи за постављање спољашњег референтног напона;
 3. Ground Pin – Указује на контакте који одговарају референтном потенцијалу (маса);
 4. Digital Input/Output – Контакти 0 – 13 могу да се користе као дигитални улази или излази;
 5. PWM – Контакти за импулсну ширинску модулацију означени са (~) могу да се користе за симулацију аналогног излаза;
 6. USB connection – Користе се за напајање Arduino модула и учитавање програма;
 7. Tx/Rx – LED диоде које индицирају предају и пријем података;
 8. Atmega328p – Микроконтролер који извршава учитани програм;
 9. Power LED indicator – LED диода која индицира да је модул прикључен на напајање;
 10. Voltage Regulator – Контрола напона који се прикључује на Arduino модул;
 11. DC Power Barrel Jack – Конектор преко кога се напаја Arduino модул из спољашњег извора напајања;
 12. 3V Pin – Преко овога контакта се врши напајање делова пројекта са одговарајућим напоном – 3.3V;
 13. 5V Pin – Преко овога контакта се врши напајање делова пројекта са одговарајућим напоном – 5V;
 14. Ground Pins – Ово је неколико контаката на којима је референтни потенцијал (маса);
 15. Analog Pins – Преко ових контаката могу да се очитавају сигнали са аналогних сензора и конвертују у дигиталну вредност.

Програмирање Arduino модула

За програмирање Arduino модула користи се програмски систем Arduino IDE. Исти софтвер се користи за превођење изворног програма и учитавање објектног програма у програмску меморију микроконтролера.

Фамилија Arduino модула подељена је на неколико подфамилија од којих је најпопуларнија фамилија Classic. Чланови ове фамилије су:

Поред наведене фамилије треба навести и модул Arduino Nano, који припада подфамилија Nano модула.