Akvizicija

Home > Akvizicija

Мерење, прикупљање и обрада велике количине података, као и њихова презентација представљају веома значајну активност у техници. Посебно је то важно у добијању улазних параметара за одлучивање у техничко – инвестиционим подухватима. Нпр. приликом техничког пријема новоизграђених објеката или набављене опреме, морају се формирати тестни подаци односно извршити мерење и тестирање. Којима ће се верификовати могућност пуштања објекта и опреме у трајну експлоатацију.

Током периода експлоатације објеката и опреме, потребно је континуално или периодично вршити разна мерења којима се проверавају радни параметри. Све ово указује на неопходност постојања мерне опреме и технике. Која ће омогућити да се изврше разна лаборатријска или теренска мерења, обради и презентира велика количина података у потребном облику.

Практична решења

Рачунарска техника, тј. одговарајући хардвер и софтвер у овом послу имају незаменљиву улогу и значај. У овој области постоји велики број произвођача, са богатом понудом мерне опреме и софтверском подршком. Развојем домаћег решења флексибилне структуре и могућности, постигла би се велика прилагодљивост специфичним захтевима и ситуацијама. Зато се улагање у развој у овој области може сматрати техничи и економски исплативим и оправданим. Ово је посебно значајно у ситуацијама када мерна опрема треба да буде уграђена у одређени објекат. Достигнућа у електроници и рачунарској техници омогућавају пројектантима развој мерне опреме прилагођене конкретној примени. Поред самог мерења одређених параметара све више је потребно паћење измерених вредности. Ово је неопходно ради праћења понашања система у времену и могуће његове анализе. Поступак мерења и прикупљања одговарајућих података познат је као аквизиција.

Захваљујући савременим достигнућима на плану телекомуникација аквизицију мерних података могуће је вршити на даљину. Овакав приступ омогућава између осталог и прикупљање података са сличних система и њихово централизовано поређење. Памћење прикупљених података на тзв. WEB серверима омогућава њихову лаку дистрбуцију до корисника путем Интернета.

Захваљујући WEB технологијама и Интернету дошло се до концепта IoT (Internet of Thing) уређаја. На тај начин практично сваки уређај постаје чвор у оквиру Интернета. Тиме се значајно мења концепт аквизиције мерних података. Јер коришћењем IoT концепта може да се мере параметри произвољног система.

Комплетан текст посвећен проблематици аквизиције података и практичној реализацији  Петоканалног дигиталног волтметра налази се у датотеци – Аквизиција.