Производи

Home > Производи

Током претходних активности чланови Групе ТИМ су били у прилици да развијају различите системе и уређаје, који се могу третирати као производи. Ради се, првенствено о уређајима, који су реализовани и налазе се у употреби. С обзиром да је њихова примена доказана у пракси може се сматрати да се они могу, по потреби репродуковати. Наравно, у случају да потенцијални корисници имају додатне захтеве у погледу функција и карактеристика које ове уређаји имају, могуће је извршити њихово репројектовање у складу са постављеним захтевима.

Уређаји, чије могућности и карактеристике представљамо у оквиру ове странице Портала су:

    1. Систем за аквизицију података – Мерење, прикупљање и обарада велике количине података, као и њихова презентација, представља важну карику у добијању улазних параметара за одлучивање у техничко – инвестиционим подухватима. Приликом техничког пријема новоизграђених објеката или набављене опреме, морају се формирати тестни подаци (извршити мерење – тестирање) којима ће се верификовати могућност пуштања објекта и опеме у трајну експлоатацију.