Предузетништво

Home > Предузетништво

Предузетништво

Са почетком овога века интензивно се почело говорити о предузетништву, као залогу развоја и просперитета. Не треба пуно истраживања да се предузетништво појединца или групе људи повеже са успесима до нивоа целе заједнице. Предузетништво се по правилу везује за привредне активности. Због тога се занемарује значај предузетништва за укупност токова заједнице или целог друштва. Одсуство предузетничких активности се често везује за претходни друштвени систем. Чињеница је да су ограничења која је он наметао појединцима, али и групама људи значајно спутавала њихове предузетничке покушаје. Међутим, сада када тих ограничења формално нема, још увек се не осећа утицај предузетничких активности.

Појам предузетништва

Сходно значају предузетништва, током последње две деценије се уочавају напори да се кроз образовни систем подигне предузетничка свест. Али као да ти напори нису уродили плодом. Могуће је да је узрок чињеница да предузетништво није нешто што се може научити.  Јер предузетништво је једноставно философија живљења. Заједница треба да створи оквире у којима ће до изражаја доћи слободномислећи и предузетнички настројени појединци и групе. На тај начин ће се створити услови да се из мора идеја и предлога искристалишу они најбољи. Који ће поред остварених резултата бити путоказ осталима да никада не треба одустати на првој препреци.

Активности Групе ТИМ треба схватити као предузетнички покушај. Циљ је да се око различитих идеја окупе појединци или групе људи.  При томе би требало да покушају да те идеје промовишу, реализују или ставе их на располагање другима. Јер ти други ће на бази њих можда наћи бољу идеју или наћи боље решење већ генерисаних идеја. Сходно томе у овој рубрици ће се наћи одговарајући текстови. Њихов циљ је да се укаже на могуће оквире у којима ће се предузетништво развијати и коначно доћи до изражаја.

Оквири у којима се може развијати предузетништво подразумевају одговарајућу друштвену подршку. Она обухвата организовање предузетничких делатности, пружање материјалних ресурса и обезбеђивање правне и финансијске подршке. Такође, под подршком се подразумева и обука за израду пословних, финансијских и оперативних планова.

Подршка предузетништву

Технолошки паркови представљају битан облик инфраструктурне подршке предузетничким активностима. Они обезбеђују простор и ресурсе око којих се врши повезивање научних и истраживачких институција са привредним субјектима. На тај начин се обезбеђује директан оквир за трансфер технологија и примену техничко – технолошких иновација. Сходно томе од постојања технолошких паркова у одређеном региону очекује се повећање привредног развоја датог региона.

Предузетништво

Пословни инкубатори представљају нижи ниво предузетничке инфраструктуре у односу на технолошке паркове. Постојање пословних инкубатора има првенствени циљ да предузетницима који започињу своју пословну активност понуде: простор за пословање, пословно световање и друге услуге и услуге рукoвођења.

Један од битних фактора остваривања предузетничких наума је знање како планирати своје активности. То пре свега подразумева дефинисање циљева са којима се приступа пословним активностима. Такође, потребно је знати како артикулисати циљеве и начин на који се планира њихово остварење. наведени елементи пословања се по правилу исказују кроз тзв. пословне планове (business plan). Адекватан пословни план треба да садржи кратак опис фирме, опис производа или услуга које она нуди, стратегију представљања фирме јавности и финансијски план, односно буџет фирме.