Инфраструктура

Home > Инфраструктура

Инфраструктура

У оквиру WEB презентације ТИМ ПОРТАЛ инициране су многе активности. Све оне су у складу са основним опредељењем групе ТИМ, а оно је размена искустава и знања и удруживање снага у решавању различитих проблема у области електротехнике, електронике, машинства и са њима повезаних области. Интернет је на прелазу векова променио информациону слику света. На располагању нам стоји огромна количина информација, које само треба коришћењем тековина тзв. информационих технологија пронаћи. Нажалост ту се јавља један велики проблем. А то је како доћи до праве информације, управо оне која нам помаже у решавању наших проблема. А да то успут буде и брзо. Имајући лично искуство на том плану желимо да кроз овај сегмент Портала свим заинтересованима понудимо одговарајуће информације. Нећемо се унапред ограничавати фиксном структуром понуђених информација. Структура ће се формирати у складу садржајем материја која ће се наћи на овим страницама.

инфраструктура

Група ТИМ и инфраструктура за рад

Активности групе ТИМ у овом тренутку највише су везане за развој и примену IoT уређаја. Зато ће и информације које ће наћи своје место у секцији ИНФРАСТРУКТУРА бити везане за искуства везана за пројектовање и развој IoT уређаја. Сходно томе скуп понуђених информација ће обухватити податке везане за избор рачунарских платформи на којима ће се базирати развој IoT уређаји, као и сензора и актуатора којима ће се oн комплетирати. Такође, посебна пажња ће бити посвећена начинима комуникације којима ће се поменути уређаји, путем Интернета, повезивати са окружењем. Кроз практичну реализацију IoT уређаја стечена су искуства у коришћењу софтверских алата односно њиховој примени у изради софтверске подршке. Зато ће се овде наћи и информације везане за избор софтверских развојних окружења и домен њихове примене. Своје место, на овим страницама, наћиће и информације везане за конкретна искуства у реализацији IoT уређаја.

Овај сегмент Портала неће имати форму класичног ФОРУМА на коме би се постављала питања и давали одговори на различите теме. Уместо тога желели би да будући чланови групе ТИМ на сличан начин допринесу проширивању знања и искустава која ће бити представљена на овај начин.

Микропроцесори и микроконтролери

IoT уређаји данас имају велики значај, како за пројектанте различитих система тако и за обичног корисника. Међутим, и даље постоји велики број система и уређаја у оквиру њих, који не спадају у IoT уређаје, а подразумевају коришћење рачунарских и комуникационих компоненти. Рачунарска подршка различитим уређајима углавном се базира на коришћењу микропроцесора и микроконтролера, па се поставља питање подршке пројектовању на бази датих компонената. Јасно је да се у данашње време ова подршка базира на рачунарским средствима. И позната је под општим називом CAD (Computer Aided Design) Tools. Ову подршку можемо да посматрамо са два аспекта – хардверског и софтверског пројекта. Најчешће се ради о јединственом систему, који укључује обе компоненте. По правилу нуде их компаније за своје компоненте (микроконтролере и микропроцесоре). Међутим, у случају неких популарних компонента јављају се и фирме које нуде своје варијанте подршке за пројектовање. На Порталу же бити представљени неки од карактеристичних примера развојних система и окружења.

PLC контролери

Аутоматско управљање је од почетка користило могућности електронике. Развој полупроводничке технологије и појава микропроцесора и микроконтролера омогућили су да дигитални системи управљања однесу превагу над аналогним системима управљања. У том погледу примена PLC (Programmable Logic Controller) контролера је великог значаја. Сходно томе овде ће бити приказане неке од најпознатијих фамилија PLC и елементи њиховог програмирања на бази ladder дијаграма.

Овај сегмент Портала неће имати форму класичног ФОРУМА на коме би се постављала питања и давали одговори на различите теме. Уместо тога желели би да будући чланови групе ТИМ на сличан начин допринесу проширивању знања и искустава која ће бити представљена на овај начин.