Аквизиција

Home > Аквизиција

Мерење, прикупљање и обарада велике количине података, као и њихова презентација, представља важну карику у добијању улазних параметара за одлучивање у техничко – инвестиционим подухватима. Приликом техничког пријема новоизграђених објеката или набављене опреме, морају се формирати тестни подаци (извршити мерење – тестирање) којима ће се верификовати могућност пуштања објекта и опеме у трајну експлоатацију.

Током периода експлоатације објеката и опреме, потребно је континуално или периодично вршити разна мерења којима се проверавају радни параметри. Све ово указује на неопходност постојања мерне опреме и технике која ће омогућити да се за кратко време изврше разна лаборатријска или теренска мерења, обради и презентира велика количина података у потребном облику. 

Рачунарска техника, одговарајући хардвер и софтвер у овом послу имају незаменљиву улогу и значај. У овој области постоји велики број произвођача, са богатом понудом мерне опреме и софтверском подршком. Развојем домаћег решења флексибилне структуре и могућности, постигла би се велика прилагодљивост специфичним захтевима и ситуацијама. Зато се улагање у развој у овој области може сматрати техничи и економски исплативим и оправданим.

Комплетан текст посвећен проблематици аквизицији података и практичној реализацији Петоканалног дигиталног волтметра налази се у датотеци – Аквизиција