Home

World Wide Web (WWW ili prosto WEB) svakako nije zamena za ljudsku komunikaciju. Ali je danas nesumnjivo postao jedan od najvažnijih načina da se ta ista komunikacija ostvari. Bilo bi neozbiljno već sada tražiti određeno mesto WEB u istoriji. Ali posle njega u čovekovom životu ništa nije isto kao ranije. Bilo bi teško, ali i nepotrebno nabrajati sve ono što nam je WEB omogućio. Ogranićićemo se samo na WEB kao sredstvo za sopstveno predstavljanje. U tom pogledu WEB prezentacije su postale nezaobilazno sredstvo za prikazivanje aktivnosti pojedinaca ili grupa ljudi. Takođe, ne sme  se zaboraviti ni korišćenje WEB prezentacija za predstavljanje različitih institucija i privrednih subjekata.

The World Wide Web (WWW or simply WEB) is certainly not a substitute for human communication. But today it has undoubtedly become one of the most important ways to achieve that same communication. It would be frivolous to look for a specific place in the history of the WEB right now. But after him, nothing in a man’s life is the same as before. It would be difficult, but also unnecessary, to list everything that the WEB has made possible for us. We will limit ourselves to the WEB as a means of self-presentation. In this regard, WEB presentations have become an indispensable tool for displaying the activities of individuals or groups of people. Also, we must not forget the use of WEB presentations for the presentation of various institutions and business entities.

WEB kao sudbina

O kreiranju WEB prezentacija moglo bi da se piše naširoko. Ali uvek treba imati na umu da predstavljena informacija mora da bude istinita. I da joj se može pristupiti na najefikasniji mogući način. Naravno ne smeju se zanemariti ni moralne kategorije. WEB informacija ne sme da sadrži elemente rasne, polne i verske diskriminacije. Posebno ne sme da bude bude usmerena protiv maloletnih. 

The creation of WEB presentations could be written at length. But you should always keep in mind that the information presented must be true. And that it can be accessed in the most efficient way possible. Of course, moral categories must not be neglected either. WEB information must not contain elements of racial, gender and religious discrimination. In particular, it must not be directed against minors.

home

Home - Eto mene

Ova WEB prezentacije spada u kategoriju ličnih prezentacija. Odlazak u penziju između ostalog donosi izmene na planu odgovornosti. Jer takav pojedinac nije više deo određene institucije. Shodono tome stavovi takvog pojedinca ne mogu da se tretiraju kao stavovi institucije. Pripadnost instituciji podrazumeva da pojedinac mora da se podredi interesima date zajednice. A to može da bude u suprotnosti sa stavovima pojedinca. Jer pripadnost instituciji podrazumeva visok stepen odgovornosti. 

This WEB presentation belongs to the category of personal presentations. Retirement brings, among other things, changes in terms of responsibility. Because such an individual is no longer part of a particular institution. Accordingly, the views of such an individual cannot be treated as the views of the institution. Belonging to an institution implies that the individual must submit to the interests of the given community. And that may be in conflict with the views of the individual. Because belonging to an institution implies a high degree of responsibility.

Zbog toga lična WEB prezentacija pojedincu, koji više nije deo neke institucije pruža priliku da slobodno iznosi svoje stavove. Podrazumeva se da informacije koje se prikazuju preko lične WEB prezentacije ne izlaze iz okvira korektnosti u odnosu na institucije sa kojima je vlasnik prezentacije prethodno bio u poslovnom odnosu.

Therefore, a personal WEB presentation provides an individual, who is no longer part of an institution, the opportunity to express his views freely. It goes without saying that the information displayed through a personal WEB presentation does not go beyond the scope of correctness in relation to the institutions with which the owner of the presentation previously had a business relationship.

Promocija

Pišući u okviru Portala Laboratorije za računarsku tehniku na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku parafrazirao sam Dekarta – Cogito ergo sum. Danas bi se slobodno moglo reći – Ima me na Internetu, dakle postojim. Kad mi se takva prilika pruža zašto je ne iskoristiti. Zato sam odlučio, da sa okruženjem, putem lične Web prezentacije, podelim svoja razmišljanja i rezultate aktivnosti koje mogu da budu od šireg značaja.

 

Writing within the Portal of the Computer Technology Laboratory at the Faculty of Technical Sciences in Čačak, I paraphrased Descartes – Cogito ergo sum. Today, one could freely say – I am on the Internet, therefore I exist. When such an opportunity presents itself to me, why not take advantage of it. That’s why I decided to share my thoughts and results of activities with the environment, through a personal Web presentation, which can be of wider importance.